گردشگری زمستان

در این کوهها کیفی تجربه نشده نهفته است

گردشگری طبیعتی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری محیط زیستی-کشاورزی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری فرهنگی

رموز تاریخ و فرهنگ در این فلات است

 
 
 

گردشگری زمستان

در این کوهها کیفی تجربه نشده نهفته است

گردشگری طبیعتی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری محیط زیستی-کشاورزی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری فرهنگی

رموز تاریخ و فرهنگ در این فلات است

 
 
 

گردشگری زمستان

در این کوهها کیفی تجربه نشده نهفته است

گردشگری طبیعتی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری محیط زیستی-کشاورزی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری فرهنگی

رموز تاریخ و فرهنگ در این فلات است

 
 
 

گردشگری زمستان

در این کوهها کیفی تجربه نشده نهفته است

گردشگری طبیعتی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری محیط زیستی-کشاورزی

در این دره ها طبیعتی کشف نشده وجود دارد

گردشگری فرهنگی

رموز تاریخ و فرهنگ در این فلات است

 
گالری عکس

گالری عکس

فیلم های تبلیغاتی

فیلم های تبلیغاتی

چرا‭ ‬ارزروم؟

ارزروم،‭ ‬در‭ ‬دامنه‭ ‬ی‭ ‬کوه‭ ‬های‭ ‬پالان‭ ‬دوکن‭ ‬در‭ ‬آناتولی‭ ‬شرقی‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬کنار‭ ‬دشتی‭ ‬که‭ ‬زیبایی‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برگرفته‭ ‬،‭ ‬گسترده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تشکیل‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬تصادفی‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬6000‭ ‬ساله‭ ‬ی‭ ‬خود‭ ‬شهر؛‭ ‬مرکز‭ ‬منطقه‭ ‬ای،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ارزروم؛‭ ‬میزبان‭ ‬مدنیتهای‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬دنیا‭ ‬همچون‭ ‬؛‭ ‬پارس‭ ‬ها،‭ ‬روم‭ ‬ها،‭ ‬بیزانس‭ ‬ها،‭ ‬سلجوقی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬عثمانی‭ ‬ها‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آثار‭ ‬مهم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مدنیت‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬زیبایی‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬ویژگی‭ ‬های‭ ‬جغرافیایی‭ ‬نیز،‭ ‬بهشت‭ ‬توریسم‭ ‬ترکیه‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬ارزش‭ ‬دیدن‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬